Metodika ministerstva vnitra pro obce – pověřenec je povinný a nezávislý

 1. Pověřence musí mít
  • každá obec
  • každá instituce rozhodující o právech a povinnostech osob (např. školy)
  • instituce či subjekty, jejichž hlavní činnost vyžaduje pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů ve velkém měřítku (např. provozovatelé městské hromadné dopravy, kteří provádějí evidenci cestujících) o instituce, jejichž hlavní činnost spočívá v rozsáhlém zpracování citlivých údajů (např. nemocnice nebo jiná velká zdravotnická nebo sociální zařízení)
 2. Pověřence nemusí mít městské knihovny, technické správy komunikací nebo jiné organizace, jejichž hlavní činností není pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů ve velkém měřítku, ani rozsáhlé zpracování citlivých údajů
 3. Pověřenec má být kvalifikovanou osobou, znalou právních předpisů na ochranu osobních údajů (včetně důkladné znalosti nařízení)
 4. Pověřencem může být buď pracovník (tj. zaměstnanec obce), nebo externě spolupracující osoba (např. advokát nebo advokátní kancelář)
 5. Pověřence je možné sdílet, jinými slovy, jedna osoba může vykonávat funkci pověřence pro více obcí nebo povinných subjektů společně (tzn. jedna osoba může plnit úkoly pověřence jak pro obec a jí zřízené instituce, tak i pro několik obcí)
 6. Pověřenec má být nezávislý a nestranný, a proto nařízení mj. požaduje, aby:
  • pověřenci nebyly udíleny žádné pokyny týkající se plnění jeho úkolů podle
 7. nařízení
  • pověřenec nebyl pro plnění svých úkolů propuštěn ani sankcionován
  • plnění jiných úkolů pověřence nevedlo ke střetu jeho zájmů
 8. Pověřenec musí být přímo podřízen vrcholovým řídícím pracovníkům správce nebo zpracovatele, resp. mít přímý přístup k vedení obce či příslušné organizace
 9. Pověřenec pomáhá zajišťovat soulad činnosti zpracovatele nebo správce s právními předpisy na ochranu osobních údajů
 10. Pověřenec musí být snadno dosažitelný pro obec, Úřad pro ochranu osobních údajů i veřejnost

Pověřencem nemůže být osoba, která nesplňuje kvalifikační požadavky dané nařízením (čl. 37 odst. 5), resp. osoba, která nemá odpovídající znalosti práva a praxe ochrany osobních údajů. Dále jím nesmí být osoba, která úkoly pověřence nemůže reálně plnit, zejména nelze-li u ní zajistit nařízením předpokládanou nezávislost a neexistenci střetu zájmů.

Dále je podle metodického pokynu důležité, aby u dané osoby bylo možné zajistit „nezávislost“ podle čl. 38 odst. 3 nařízení. „Nařízení mimo jiné předpokládá, že správce bude přímo podřízen vrcholovým řídícím pracovníkům správce nebo zpracovatele. To mimo jiné vylučuje, aby pověřencem byli samotní vrcholoví řídící pracovníci správce nebo zpracovatele. V podmínkách obcí to znamená, že pověřencem nemůže být starosta, místostarostové ani tajemník obecního úřadu. Pověřencem však mohou být vedoucí odborů či oddělení, případně jiní zaměstnanci, kteří nevykonávají pracovní činnosti, které by vedly ke střetu jejich zájmů (srov. otázku a odpověď č. 11). U těchto zaměstnanců je ovšem nutné zajistit přímou podřízenost vrcholovým řídícím pracovníkům při výkonu funkce pověřence,“ uvádí se v materiálu.

Za nesplnění povinností – tedy za  nezřízení pověřence může povinnému subjektu hrozit pokuta až 10 milionů Eur. „Nařízení stanoví 23 kritéria, která musí být ze strany dozorového úřadu zohledněna při rozhodování o uložení pokuty a její výše, jako je závažnost a délka trvání porušení povinností, forma zavinění atd. (srov. článek 83 odst. 2 nařízení),“ upřesňuje materiál z dílny MV. (zdravotnickydenik.cz)

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>